ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola v Údlicích je příspěvkovou organizací, od 1.1.2003 právním subjektem.

Škola je provozována od roku 1960 v budově vilového typu. Nachází se v okrajové části obce. Je to velká, zděná, patrová budova - bývalá ,,Obecná škola“.

Mateřská škola je dvoutřídní, její součástí je také školní jídelna.

 

K mateřské škole patří také prostorná zahrada, která vytváří ideální podmínky pro hry dětí po celý rok venku.

Uspořádání a vybavení školní zahrady podle našich finančních možností a s využitím sponzorských darů postupně doplňujeme a vylepšujeme. Modernizace školní zahrady je jednou z našich priorit v dlouhodobém plánu školy. V zimních měsících využíváme kopcovitý terén k bobování a dovádění na sněhu!
Školní zahradu rády využíváme také na již tradiční a hojně navštěvovaná společná odpoledne dětí a rodičů (slet čarodějnic, zahradní slavnost, oslavy dne dětí...).

Zahrada je oplocená, vstupní branka zamezuje přístupu cizích osob.

 

Zajišťuje celodenní provoz ( 6:00 – 16:30 hodin)

O děti pečuje tým pedagogů a provozních zaměstnanců, který nabízí rodinnou atmosféru a tvořivé prostředí.

Pedagogové se orientují v nových trendech pedagogické práce, čímž umožňují dětem využít možností programu ,,otevřené školy“.

 

Školní vzdělávací program naší školy je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vycházející ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Náš výukový program se soustředí na celkový rozvoj osobnosti dítěte a všech jejích aspektů.

 

Školní vzdělávací program vychází z analýzy konkrétních podmínek a možností školy a je realizován prostřednictvím TŘÍDNÍHO PROGRAMU - projektů mateřské školy. S obsahem a podrobnými informacemi jednotlivých projektů se rodiče mohou seznámit v mezipatře - na barevné síti.

 

Filozofie Mateřské školy Údlice

 

Program „Učení se skřítky“

 

Charakteristika programu:

      Školní vzdělávací program MŠ Údlice je založen na základních moderních pedagogických principech uplatňovaných v pojetí integrované tematické výuky (S. Kovalikové). Jde o systém principů, který přizpůsobujeme našim poměrům a zkušenostem.

      Dále vycházíme z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Naše školička je neoficiálně nazývána „U skřítka“, proto je celý program motivován právě postavičkou skřítka, čímž otevíráme cestu fantazii, představivosti, podněcujeme obrazotvornost, vynalézavost a schopnost napodobovat a pozitivně působit na celou dětskou osobnost. Děti jsou originální při všech činnostech a svým dětským způsobem dokáží zajímavě vyřešit to, s čím si my, dospělí, nevíme rady. V každém dítěti dřímá osobnost, čekající na probuzení zvláštních schopností, které mnohdy ještě samo nedokáže využít. My se snažíme, prostřednictvím pedagogických principů a různorodých činností, v dětech tyto neobvyklé schopnosti objevit a pomoci jim při jejich využití a prožití, prohlubování, dle motta pedagogiky M. Montessoriové „ Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

 

Hlavní myšlenky programu:

  1. Individuální přístup k dítěti – vycházíme z faktu, že každé dítě je jedinečnou lidskou bytostí.
  2. Bezpečné a podnětné prostředí – snažíme se o školu, ve které se děti cítí jako v láskyplném domově, do kterého vstupují z mikroklimatu rodiny s otevřenýma očima, se svou přirozenou zvídavostí a očekáváním.
  3. Smysluplný obsah činností dětí – bylo zjištěno, že lidský mozek z celé škály podnětů vybírá a pozitivně reaguje na ten, který má smysl pro přítomnost a budoucnost člověka.
  4. Přiměřenost požadavků na dítě – v každé školičce jsou děti různě vyspělé a zkušené, mentálně nestejně disponované, různě ochotné a odhodlané se učit. Jde nám tedy o přiměřené učení, kterému dítě hned porozumí.
  5. Možnost výběru úkolů a postupů - svoboda a nezávislost ve výběru činností a plnění úkolů, snažíme se vybrat tu variantu řešení, pro kterou má dítě vlohy a dovede ho k výsledkům, k uspokojení z úspěchu.
  6. Samostatná práce a spolupráce – jde nám o to, naučit děti samostatně pracovat a spolupracovat na úrovni jejich vyspělosti. V moci školy je, aby učila a naučila děti samostatně hledat, třídit a zpracovávat informace, vstřebávat je vlastními prožitky a zkušenostmi a tvořivě jich pak využívat při procesu učení se.
  7. Včasnost zpětné vazby – tkví v bezprostředním zjištění chyby a v následném opravení. Tento princip je základním požadavkem aktivního učení, zejména při samostatném řešení úkolu, neboť setrváním v chybě se chyba zpevňuje
  8. Pozitivní hodnocení výkonu dítěte – věříme, že veřejné uznání a ocenění je významným, inspirujícím motivem každé tvořivé práce, kterou aktivní učení bezpochyby je.

 

Program „Učení se skřítky“ se snaží o propojení rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s moderními pedagogickými principy v pojetí integrované tematické výuky. Naše škola se oficiálně nehlásí k žádnému z alternativních modelů, ovšem s netradičními formami výuky jsme seznámeni a snažíme se vlastní program obohacovat nápady  a postupy z různých modelů. Jak je již uvedeno výše, čerpáme z integrované tematické výuky S. Kovalikové, dále dle motta pedagogiky Marie Montessori „pomoz mi abych to dokázal sám“, se snažíme být-i nápomocni dětem na cestě učení se.

 

Podmínky mateřské školy

 

Věcné podmínky

 Mateřská škola má dostatečně veliké vnitřní i venkovní prostory, které jsou účelně a členitě uspořádány. Třídy jsou velmi dobře materiálně vybaveny s vhodně umístěným nábytkem pro samostatný přístup dětí. Výzdoba školy je tvořena pracemi dětí i jejich rodičů.

Životospráva

 Děti mají pestrou a zdravou stravu s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce. K dispozici mají dostatek tekutin během celého dne. Akceptujeme chuť dítěte k jídlu. Náš den je uspořádán denními rituály a umožňuje nám flexibilně reagovat na potřeby dětí i rodičů. Díky veliké zahradě tráví děti spoustu času venku. Děti nevyžadující spánek mají možnost jiných aktivit.

 

Psychosociální podmínky

 Děti mají zajištěné bezpečné prostředí, mají možnost dlouhodobé adaptace před nástupem
do mateřské školy. Vedení pedagogů je jednotné, jsou autentičtí a spolu s dětmi vytvářejí dobré klima školy. Respektujeme individuální potřeby dětí a jejich rovnocenné postavení.

Organizace

 Náš den v mateřské škole je dostatečně pružný a vyhovuje potřebám dětí. Děti mají vyváženou nabídku spontánních a řízených činností, které naplňují individuálně s ohledem na své vlastní tempo. Velký důraz klademe na kooperaci. Respektujeme soukromí dětí.

Řízení mateřské školy

 Zaměstnanci mateřské školy mají rozděleny kompetence, pracují v týmu, spolupracují
při tvorbě školního vzdělávacího programu. Vedení školy je motivující a podporující. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole. Spolupráce se zřizovatelem je velice vstřícná.

 

Personální a pedagogické zajištění

Pedagogové se stále vzdělávají formou seminářů a mají zajištěn dostatek odborné literatury. Pracují profesionálně a zajišťují spolupráci se speciálně pedagogickým centrem Praha a pedagogicko psychologickou poradnou v Chomutově.

 

Spoluúčast rodičů

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje vzájemná otevřenost, vstřícnost, porozumění a vzájemný respekt. Rodiče mají možnost nahlížet do diagnostických listů dítěte. Rodiče jsou zváni ke spoluúčasti na akcích pořádaných mateřskou školou.